Tracé Brussel vzw die de Leerwinkel Brussel organiseert, hecht veel waarde aan de bescherming van persoonsgegevens en houdt zich aan de wet- en regelgeving hieromtrent. Dit houdt concreet in dat we:

 • persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt. Deze doelen en het type persoonsgegevens worden hieronder beschreven.

 • enkel die persoonsgegevens verwerken welke minimaal nodig zijn voor de aangegeven doeleinden.

 • vragen om uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van persoonsgegevens.

 • technische en organisatorische maatregelen hebben genomen, zodat de beveiliging van persoonsgegevens gewaarborgd is.

 • geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partners, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt.

 • op de hoogte zijn van de rechten van de gebruiker omtrent persoonsgegevens, hen hierop willen wijzen en deze respecteren.

 

Via onze privacyverklaring informeren we u op een duidelijke en transparante manier hoe Tracé Brussel vzw / Leerwinkel precies omgaat met persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van onze privacyverklaring nog vragen of bemerkingen heeft, kunt u met ons contact opnemen via:

 

Tracé Brussel vzw

Antwerpselaan 26

1000 Brussel

info@tracebrussel.be

 

 

Leerwinkel Brussel

 

Leerwinkel Brussel wil Brusselaars die vragen hebben over leren en die geïnteresseerd zijn in een Nederlandstalig educatief traject informeren, begeleiden en oriënteren. Dit zodanig dat mensen zelfstandig keuzes kunnen maken die passen bij hun levensparcours, die hen betere kansen geven in hun loopbaan en op de arbeidsmarkt en een actieve deelname aan de samenleving mogelijk maken.

Leerwinkel Brussel is een neutrale partner in de informatieverstrekking en geeft vrijblijvend en gratis advies aan Brusselaars en professionals.

Leerwinkel Brussel verleent een geïntegreerde dienstverlening in samenwerking met de Brusselse Werkwinkels. 

 

Aan wie is deze privacyverklaring gericht?

 

Tracé Brussel vzw wil iedereen die dit wenst op de hoogte houden van het reilen en zeilen in het Brussels opleidings-en tewerkstellingslandschap. Dit doen we in de eerste plaats via verschillende informatieve websites, bijvoorbeeld via deze van de Leerwinkel.

Dit deel van de privacyverklaring is van toepassing op alle gebruikers van deze website.

 

 

Waarvoor verwerken wij persoonsgegevens?

 

Uw persoonsgegevens worden door Tracé Brussel vzw / Leerwinkel verwerkt voor volgende doeleinden en rechtsgronden:

 • Informatieverstrekkend: wij antwoorden hierbij op de vraag die u ons stelde via het formulier op deze website (gerechtvaardigd)

 • Boeken van een afspraak: wij plannen een afspraak op uw verzoek ingediend via het formulier op deze website (pre-overeenkomst)

 • Rapportage naar subsidiërende overheid (gerechtvaardigd)

 

 

Welke persoonsgegevens verwerken wij?

 

 • identiteitsgegevens: naam en voornaam

 • contactgegevens: telefoonnummer, e-mail, postcode en gemeente

 

 

Hoe verzamelen we persoonsgegevens?

 

We verzamelen enkel persoonsgegevens die u zelf aan ons meedeelt via de formulieren op deze website.

 

 

Cookies

 

Onze website gebruikt verder enkel functionele (technisch noodzakelijke) cookies. Zonder deze cookies zal de website dus niet goed werken.

We gebruiken ook analytische cookies via MATOMO die op een automatisch anonieme manier worden geconfigureerd.

Die analytische cookies worden aldus enkel gebruikt voor globale statistieken over websitegebruik.

Wij maken op onze website gebruik van cookies en verwante technieken. Cookies zijn kleine gegevens- of tekstbestanden die op je computer of mobiele apparaat worden geïnstalleerd wanneer je de website bezoekt of een onlinedienst gebruikt. Ze laten toe om je webbrowser of toestel te herkennen en houden gegevens over je surfgedrag bij. In onze cookieverklaring vind je meer informatie. In de cookie-instellingen kun je per type cookie toestemming geven of weigeren.

 

 

Verstrekking en uitwisseling van gegevens

 

De gegevens die u aan ons geeft, kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.

Zo maken wij gebruik van een derde partij (externe dienstverlener) voor:

 • Het verzorgen van de internetomgeving (webhosting, mailhosting, …)

 

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan externe dienstverleners (verwerkers) waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten (of dezelfde bepalingen hebben overgenomen in de contractvoorwaarden).

 

Met externe dienstverleners (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen.

 

Verder zullen wij de door u verstrekte gegevens niet aan andere derden doorgeven, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is.

 

Op geen enkel moment verkopen of verhuren wij uw persoonsgegevens aan derde partijen.

Wij geven uw persoonsgegevens ook nooit door aan derden voor commerciële doeleinden.

Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen gevestigd buiten de Europese Economische Ruimte.

 

 

Bewaartermijn?

 

Tracé Brussel vzw / Leerwinkel gebruikt persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt.

Indien het gaat om infovragen, worden de gegevens max 5j bewaard. De mails met de vraag voor een afspraak worden elk jaar gewist.

 

 

Uw rechten?

 

Om uw rechten uit te oefenen die hieronder worden opgesomd, vragen we u om u adequaat te identificeren. Dit om misbruik te voorkomen.

 

Recht van inzage

U heeft het recht om gratis kennis te nemen van de persoonsgegevens die op u betrekking hebben alsook van het specifieke karakter van de verwerking, met inbegrip van het doel van de verwerking van deze gegevens. U mag hiervoor steeds een kopie van uw gegevens opvragen.

 

Recht op verbetering en verwijdering

U mag vragen dat de persoonsgegevens die op u betrekking hebben zo snel mogelijk worden gewist wanneer die gegevens niet langer noodzakelijk zijn ten aanzien van de doeleinden waarvoor ze werden verzameld of verwerkt. U kan uw persoonsgegevens ook laten aanpassen of verbeteren.

 

Recht op beperking of verzet

U mag eisen dat de verwerking van de persoonsgegevens die op u betrekking hebben, beperkt worden wanneer u de juistheid van die gegevens betwist (beperking voor de duur die nodig is om de juistheid van de gegevens te verifiëren) of u verzetten tegen de verwerking van de gegevens.

 

Recht op overdraagbaarheid van gegevens

U heeft het recht de persoonsgegevens die op u betrekking hebben, te ontvangen in een gestructureerd, gangbaar en leesbaar formaat. U heeft eveneens het recht om die gegevens door te geven aan een derde.

 

Recht om een klacht in te dienen

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens, dan vragen wij u in de eerste plaats om rechtstreeks contact met ons op te nemen via info@tracebrussel.be met een motivatie van uw vraag.

Wij kunnen u vragen zich te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan uw verzoeken.

 

Uiteraard kan u ook een klacht indienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit. Dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

 

Gegevensbeschermingsautoriteit (GBA)

Drukpersstraat 35

1000 Brussel

02 274 48 00

www.gegevensbeschermingsautoriteit.be

contact@apd-gba.be

 

 

Beveiliging van de gegevens

 

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen onrechtmatige verwerking:

 • Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens en zijn verplicht de vertrouwelijkheid te respecteren.

 • Tracé Brussel vzw hanteert een wachtwoordbeleid.

 • Antivirusprogramma’s werden op alle pc’s geïnstalleerd.

 

Mocht er zich toch een incident voordoen waarbij uw gegevens betrokken zijn, dan wordt u persoonlijk verwittigd in de door de wet voorziene omstandigheden.

 

 

Wijziging privacyverklaring

 

Tracé Brussel vzw / Leerwinkel kan zijn privacyverklaring steeds wijzigen. Deze wijziging zullen we voortdurend aankondigen via onze website.

Oudere versies van onze privacyverklaring zullen in het archief worden opgeslagen. Stuur ons een

e-mail indien u deze wenst raadplegen.

 

De laatste wijziging aan deze Privacyverklaring gebeurde op 2 oktober 2019.